Skip to content

Regulamin

wykonywania usług pogrzebowych i utrzymania

Cmentarza Komunalnego w Zamościu

przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 

 

I.Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy ustala zasady:

 1. utrzymania Cmentarza Komunalnego,

 2. wykonywania usług pogrzebowych,

 3. chowania zmarłych,

 4. ekshumacji zwłok

 5. przepisów porządkowych.

 1. Zasady przyjęte w Regulaminie ustalono na podstawie:

 1. ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, (t.j. Dz. U. nr 23 z 2000r, poz. 295, z późn. zm.).

 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r.. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, (Dz. U. nr 153, poz. 1738).

 3. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 1 sierpnia 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów. (Dz. U. Nr 90. poz. 1013, ze zm.).

 1. Użyte w Regulaminie n/w wyrażenia oznaczają:

 1. grób ziemny - stanowi dół, nie murowany, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu,

 2. grób murowany - jest dołem, w którym boki są murowane, a nad trumną zakłada się sklepienie,

 3. grób rodzinny - jest to grób murowany obejmujący przestrzeń zapewniająca pochowanie dwóch lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie i nie więcej niż dwa piętra w głąb,

 4. miejsce na grób – część pola grzebalnego stanowiącą grób,

 5. sprzedaż grobu – przekazanie przez Spółkę na nabywcę prawa do dysponowania grobem na podstawie umowy,

 6. usługobiorca – osoba zlecająca usługę,

 7. wykonawca usług – podmiot gospodarczy (przedsiębiorstwo państwowe, komunalne, spółka prawa handlowego, osoba fizyczna) posiadający wpis o prowadzeniu działalności gospodarczej o odpowiednim profilu i przedmiocie działalności.

 8. Spółka – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu.

 

II.Utrzymanie Cmentarza

 1. Cmentarz utrzymywany jest jako ogrodzony teren zielony o założeniu parkowym.

 2. Zagospodarowanie cmentarza odbywa się na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniającego drogi prowadzone do pól grzebalnych, pola grzebalne, zadrzewienie.

 3. Każde pole grzebalne posiada odrębne oznaczenie, a w granicach pól grzebalnych ponumerowane groby.

 

III.Zasady wykonywania usług

 

 1. Usługi pogrzebowe obejmują:

 1. wykonanie i sprzedaż grobu,

 2. udostępnienie pomieszczeń w domu przedpogrzebowym,

 3. chowanie zmarłych,

 4. inne usługi uzgodnione z usługobiorcą.

 1. Za usługi pogrzebowe pobiera się opłaty, ustalone przez Spółkę.

 2. Zlecenia na usługi pogrzebowe przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00o do 15.00 w budynku administracyjnym na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Braterstwa Broni, w pozostałych dniach i godzinach telefonicznie pod nr (084) 639 69 96.

 3. Wykonanie i sprzedaż grobu następuje, z zachowaniem następujących zasad:

 1. grób nie może być użyty do ponownego chowania zwłok przed upływem 20 lat.

 2. ponowne użycie grobu do pochowania zwłok po upływie 20 lat nie może również nastąpić jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę stosowaną za miejsce pod grób. Zastrzeżenie to ma skutek na dalsze 20 lat i może być odnawiane.

 3. przepisy punktów a) i b) nie mają zastosowania do pochowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby.

 4. nad grobami można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.

 5. obowiązuje zakaz sprzedaży miejsc na groby do samodzielnego murowania grobów.

 6. dopuszcza się, w szczególnych przypadkach, sprzedaż grobów osobom żyjącym. Zasady sprzedaży określa Spółka.

 1. Udostępnianie pomieszczeń w domu przedpogrzebowym.

 1. w skład domu przedpogrzebowego wchodzi pomieszczenie schładzane do przechowywania zwłok oraz kaplica.

 2. do pomieszczenia schładzanego zwłoki przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00o do 15.00 w budynku administracyjnym na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Braterstwa Broni, w pozostałych dniach i godzinach telefonicznie pod nr (084) 639-69-96.

 3. ze względów bezpieczeństwa oraz technologii chłodzenia pomieszczenie schładzane jest niedostępne dla osób nieupoważnionych.

 4. kaplica udostępniana jest na życzenie osób uprawnionych do pochowania zwłok oraz dla osób biorących udział w ceremonii pogrzebowej w godzinach ustalonych z administracją Cmentarza.

 1. Trumna ze zwłokami na terenie cmentarza – z kaplicy do grobu – może być przeniesiona lub przewieziona wózkiem „MELEX”.

 

IV.Chowanie zmarłych

 1. Do pochowania zwłok na cmentarzu wymagane są następujące dokumenty:

 1. karta zgonu zawierająca adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu,

 2. dodatkowo zezwolenie prokuratora w przypadkach, w których zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo.

Karty zgonu lub inne dokumenty wystawione za granicą w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 1. Brak kompletu wymaganych dokumentów spowoduje odmowę przyjęcia zgłoszenia pogrzebu.

 1. Prawo pochowania zmarłego mają:

 1. najbliższa rodzina: pozostały małżonek /ka/, krewni wstępni i zstępni,

 2. krewni boczni do 4-go stopnia pokrewieństwa,

 3. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,

 4. właściwe organy wojskowe w myśl przepisów wojskowych,

 5. organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne,

 6. osoby, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

 1. W imieniu uprawnionego do pochowania zmarłego może występować wykonawca, jeżeli:

 1. złoży Kierownikowi Cmentarza dokumenty, o których mowa w punkcie IV. 1.

 2. złoży pełnomocnictwo od osoby uprawnionej do zlecenia pogrzebu, które określa:

 • rodzaj grobu i miejsce pochowania lub lokalizację grobu istniejącego, do którego nastąpi pochowanie. Nowe miejsce do pochowania wyznacza Kierownik Cmentarza,

 • datę pogrzebu,

 • zakres usług (korzystanie z kaplicy, wózka),

c) uiści opłaty, o których mowa w ust. VII. 1. w zakresie objętym zleceniem

 1. Zwłoki osób zmarłych nie mogą być chowane przed upływem 24 godzin od chwili zgonu.

 2. Zwłoki powinny być złożone w trumnie o nieprzepuszczalnych ścianach bocznych i dnie na warstwie płynochłonnej o grubości 3 cm i przykryte szczelnie przylegającym wiekiem. Po złożeniu zwłok do trumny i przymocowaniu wieka nie wolno trumny otwierać.

 1. Kierownik Cmentarza prowadzi księgę cmentarną ujmując w niej następujące dane osób, których zwłoki zostały pochowane:

 1. imię i nazwisko,

 2. ostatnie miejsce zamieszkania,

 3. przyczynę zgonu,

 4. datę i numer aktu zgonu,

 5. datę pochówku,

 6. dokładne określenie miejsca pochowania w/g planu zagospodarowania cmentarza,

 7. w przypadku ekshumacji, daty wydobycia i daty i miejsca ponownego złożenia szczątków.

 8. karty zgonu powinny być przechowywane przez Kierownika Cmentarza przez co najmniej 30 lat.

 

V.Ekshumacja zwłok

 1. Ekshumacja zwłok może być dokonana:

 1. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,

 2. na zarządzenie sądu lub prokuratora.

2. Ekshumacja zwłok i szczątków powinna odbywać się we wczesnych godzinach rannych

podczas chłodnej pory roku /w okresie od 16 października do 15 kwietnia/ pod nadzorem

inspektora sanitarnego.

 

VI.Przepisy porządkowe

Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania następujących zasad:

 1. Przebywanie na terenie cmentarza dozwolone jest w godzinach jego otwarcia tj.

 1. w okresie od 1 kwietnia do 2 listopada w godz. od 7.00 do 20.00,

 2. w okresie od 3 listopada do 31 marca w godz. od 7.00 do 18.00.

 1. Na cmentarzu należy zachować ciszę i spokój, dbać o porządek na terenie całego cmentarza jak i w obrębie poszczególnych grobów.

 2. Składowanie śmieci, zeschłych wieńców i kwiatów dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych tj. pojemnikach, kontenerach, koszach.

 3. Wywieszanie nekrologów i innych ogłoszeń dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych.

 4. Warunki na ustawienie pomników, nagrobków, ławek, sadzenia i wycinania krzewów określa Kierownik Cmentarza.

 5. Za wjazd samochodów w związku z wykonaniem robót kamieniarskich, budowlanych, lub konserwacyjnych pobierana jest opłata. Opłata dotycząca prac przy jednym grobie uprawnia do wjazdu przez 3 kolejne dni.

 6. W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi pobierana jest kaucja gwarancyjna.

 7. Wysokość opłaty za wjazd i kaucję ustala Spółka.

 8. Pod odpowiedzialnością karną przewidzianą w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia zabrania się w szczególności:

 1. poruszania się pojazdami po terenie cmentarza bez zgody Kierownika Cmentarza.

 2. spożywanie alkoholu,

 3. przebywania na cmentarzu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,

 4. pozostawiania bez opieki dzieci do lat 7.

 5. wprowadzania na teren cmentarza zwierząt.

 6. nasadzania drzew,

 7. niszczenia drzew, krzewów, kwiatów i murawy.

 8. niszczenia pomników, nagrobków, krzyży i innych urządzeń cmentarnych,

 9. prowadzenia działalności handlowej.

 

VII.Postanowienia końcowe:

 1. Usługobiorca będzie uiszczał należność za wykonane usługi na podstawie wystawionej przez Spółkę Faktury – gotówką przed pogrzebem w kasie Cmentarza Komunalnego.

 2. W przypadku przekazania prawa do grobu murowanego innej osobie, nabywca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Kierownika Cmentarza o powyższym, wskazując jednocześnie nową osobę uprawnioną.

 3. W przypadku gdy nabywca chce odstąpić prawo do grobu murowanego (pustego) Spółka może je przejąć zwracając tej osobie uiszczoną opłatę za miejsce oraz wartość grobowca z uwzględnieniem upływu okresu od jego sprzedaży.

 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie i przepisach szczególnych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

 5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Zamościa, tj. z dniem 14 grudnia 2004 roku